Marathi Sex Stories Celebrities ओके 3

sexstories

Administrator
Staff member
'सर आता तुम्ही!" दिपीका न राहवुन म्हणाली.

शाहरुख त्याच्यासमोरच्या नग्नावस्थेत उभ्या असलेल्या दोन सुंदर युवतींकडे काळजीपुर्वक पाहत होता. दोघीही १८ वर्षाच्या होत्या. दिपीकाचे स्तन सोनलपेक्षा मोठे व खुप डौलदार होते. गोलाकार आकाराच्या त्या घटांवरचे तांबुस रंगाचे स्तनाग्र छताकडे ऐटीत पहात होते. सोनलचे स्तन दिपीकाच्यापेक्षा छोटे व कोनाकार होते. तरीही त्यांचा आकार तितकाच आकर्षक होती, विषेशतः त्यांवरचे अगदी 'नटी' चॉकलेटसारखे दिसणारे निप्पल्स त्याला अगदी खावेसे वाटत होते.

त्याने कल्पना केल्याप्रमाणे दिपीकाने तिच्या योनीवरचे केस कापुन त्याला आकर्षक असा छान आकार दिला होता. तिच्या योनीचे ओठ फुगलेले असल्याने तिच्या योनीची फट मस्तपैकी आधोरेखीत झाल्यासारखी उठुन दिसत होती. त्या‌उलट सोनलची योनी काळ्या सरळ केसाने भरली होती. तरीही तिच्या योनीचे खालचे ओठ उमललेल्या कमळाप्रमाणे उघडलेले असल्यामुळे तिच्या योनीच्या आतला गुलाबी भाग त्याच्या दृष्टीला पडत होता.

त्याला आनंद वाटत होता की या दोघीना त्याच्या क्लाससाठी निवड करण्यात व आज पहिल्या दिवशीच या दोघींनाच खाजगी कोचींगसाठी त्याने बोलावण्याची त्याचा निर्णय अगदी अचुक होता.

तो खाली वाकला व त्याने त्याची शॉर्ट खाली खेचली व पायातुन काढुन टाकली. तो उभा राहिला व त्याच्या नाटकी आवाजात हात पसरुन बोलला,"पहा मुलींनो तुम्ही किती सेक्सी आहात याचा एक पुरावा!" बोलुन झाल्यावर त्याने त्याच्या लंडाला प्रेमाने कुरवाळले.

मुली आ वासुन त्या जगप्रसिद्ध हिंदी फिल्मच्या बादशाहाचा लंड पहात होत्या!. पुर्ण उठलेला त्याचा लंड सात इंची तरी होता. सुंता केलेला असल्याने त्याचा सुपडा डौलात वर पहात होता. त्याच्या बुडाशी काळ्या कुरळ्या केसांचा भला मोठा गुच्छ होता. त्याच्या लंडाचे धुड एखाद्या सजिव प्राण्यासारखा त्याच्यासमोर उभ्या असलेल्या त्या सुंदर नग्न मुलींकडे पहात डोलत होते.

मुली अवाक हो‌ऊन बावळटासारख्या आ वासुन त्याच्या लंडाकडे पाहत होत्या. त्या जगप्रसिद्ध माणसाचा लंड पाहण्याचे भाग्य फार कमी लोकांनी मिळाले होते. असे फार दुर्मीळ दृश्य पाहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले होते. त्याचा लंड त्या दोन मोहक कन्यांना पाहुन पुर्ण उत्तेजीत स्थितीत होता.

"दिपीका, सरांचा काय मस्त उभा राहिला आहे नाही का?" सोनल तिच्या कानात न राहवुन बोलली व दोघीही लाजुन लाल लाल झाल्या.

"ओह माय गॉश!" दिपीका अजुनही त्याच्या लवड्याकडे एखादा मुंगुस नागोबाकडे जसा तल्लीन हो‌ऊन पहात राहिल तसे पाहत होती.

"ओके गर्ल्स!" शाहरुखने घसा साफ करतात तसा आवाज करुन दोघींना भानावर आणले. "हे पहा आजचा आपला लेसनचा विषय कशावर आहे हे लक्षात घ्या. जर तुम्ही नग्न हो‌ऊन दुसऱ्यांसमोर न बावचळता वावरु शकला, तर तुम्हाला आयुष्यात कधीही कॅमेराचे भय बाळगायचे कारण नाही. विचार करा तुमच्या आताच्या स्थितीत तुम्ही मजेत वावरत आहात का? मला खर काय ते सांगा. नाही ना?"

"नाही सर!" दोघींनी एका सुरात मान्य केले.

"ओके नो प्रोब्लेम्स! आजपासुन, नव्हे आत्तापासुन आपण अश अवस्थेत कसे वावरायचे याचे प्रशिक्षण घे‌ऊया. ओके? आपण नग्नावस्थेत अगदी सामान्य प्रकारे वागायला प्रथम शिकु या. ठिक आहे? इतके सहजतेने की तुम्हाला काहीही जाणवणार नाही. माझ्यावर विश्वास ठेवा मुलींनो मीही असाच शिकलो होतो. आणी विश्वास ठेवा मी या प्रसंगातुन अनेकदा गेलो आहे. तेव्हा कुठे मी कुठेही आजकाल इतका सहज वावरतो व एकदम बिनदास असतो."

"पण शाहरुख सर तुमचापण उठला आहे !" दिपीका सुस्कारा सोडत त्याच्या लंडाकडे बोट दाखवत बोलली.

"ओह तो ना. तो असाच चावट आहे! तुमच्यासारख्या सुंदर मुलींना पाहुन त्याचे भान असेच सुटते. मग तो माझे न ऐकता असा उठुन उभा राहतो, आणी उड्या मारायला लागतो, तो आणखी काय काय करतो. पण अगदी खर सांगायच तर, त्याला तुमच्यासारख्या सुंदरींबरोबर बरोबर सेक्सचा खेळ खेळायचा असतो, म्हणुन त्याचे हे चाळे असतात इतकच!"

"म्हणजे आपल्याबरोबर." सोनलने दिपीकाकडे पाहत कारण नसताना तिला माहिती पुरवली.

"इतकच?" दिपीकाचे डोळे मोठे झाले होते "हे खर का शाहरुख सर? तुमचा कॉ..अ.आ..तुमचा तो आमच्या बरोबर सेक्सचा गेम खेळायला तयार हो‌ऊन उभा राहिला आहे?" तिने मिस्किलपणे विचारले.

शाहरुख हसला. "मुलींनो तुम्ही दोघीही अतिशय सुंदर आहात. फारच आकर्षक. मी तर एक साधा सुधा बंदा आहे. खर सांगायच तर मला तुमच्याबरोबर कामक्रिडा करायला खुप आवडेल. पण तुम्ही येथे त्यासाठी नाही आलात. बरोबर ना मी काय म्हणतो ते? तुम्हाला फिल्मी दुनियेत प्रवेश करायचा आहे आणी मी तुमचा मार्ग दर्शक आहे आणी मित्रही. आपल्याला तुमची कॅमेराची भिती प्रथम घालवायची आहे. ओके? एखादी गोष्ट तुमच्या मनाविरुद्ध असेल तर माझी तुमच्यावर कधीही सक्ती राहणार नाही. तुमच्या मनविरुद्ध काही इथे होणार नाही. आता आपण आपल्या आजच्या लेसनना सुरुवात करायची का? "

सोनल फारच उत्तेजीत झाली होती. शाहरुखचा लंड पाहुन खर तर तिला दिपीकाला तिचे 'ते' गुपीत सांगावेसे वाटत होते.

"लेसनचा पहिला पार्ट. आपण अभिनय न करता काही तरी वेगळे करुया. आपण काय करुया बरे?" शाहरुखने नेहमीच्या हातखंड्याने टाळ्या वाजवत दोघींना विचार करायला लावले.

"आपण डान्स करुया का?" सोनलने उत्साहाने विचारले.

"सुपर आयडिया!" शाहरुख बोलला. "सोनल तु बॅले शिकली आहेस. करेक्ट? तु बॅले कर, दिपीका तु तुझा फ़ेवरीट भरतनाट्यम कर. ओके? मी भांगडा करतो." अस बोलुन तोंडाने ढोलकचा आवाज काढत तो भांगडाच्या तालावर नाचु लागला. सोनल बॅलेरिनासारखी चवड्यावर उभी हो‌ऊन गिरक्या घे‌ऊ लागली. दिपीका भरतनाट्यमच्या पदन्यासात थिरकु लागली.

नाचता नाचता शाहरुख त्यांना बारका‌ईने पाहत होता. दोघींचे नाजुक कमनिय नागडे देह नाचताना फारच देखणे दिसत होते. त्याचा ताठरलेला लंड टणाटण उडत होता. सोनलचा एक डोळा सतत त्याच्यावर होता. तिने पाय वर करुन वर डोक्याच्या दिशेला सरळ नेला व एका पायावर तोल संभाळत ती बॅलेच्या पोजमधे उभी झाली. तिच्या वर उचललेल्या पायाच्या बेचक्यात तिची ताणलेली पुच्ची मोठी सुंदर दिसत होती. तिचे छोटे स्तन हिंदकाळताना पाहुन शाहरुखला त्यांना हात लावुन, त्यांना दाबायची व तिला धरुन उभ्याभ्याच तिच्या पुच्चीत लंड खुपसायची भारी इच्छा होत होती.

दिपीका एका पायाच्या चवड्यावर अर्धवट बसुन पाय समोर ताणत हस्तमुद्रा करत होती. पाठीची ऐटदार कमान झाल्याने तिचे गोल गरगरीत स्तन पुढे आले होते. तिची उघडी योनी व त्यावरचा त्रिकोण आत्ताच्या आत्ता त्याच क्षणाला चाटायचा मोह शाहरुखने मोठ्या प्रयासाने आवरला.

त्या दोन सेक्सी युवतीना इतका सुंदर नाच सहजतेने करताना त्यांचे कमनिय अप्रतिम देह पाहुन, खर तर तो भलताच उत्तेजीत झाला होता. त्याच्या मनातले विचार आवरताना त्याचा हात त्याच्या पुर्ण ताणलेल्या लंडावर कधी पोचला व तो हळु हळु मुटल्या मारायला लागला, हे त्यालाच कळले नाही. दिपीकाने त्याच्याकडे पाहिले याची त्याला जाणीव झाली, तेव्हा कुठे त्याचा हात थांबला होता व त्याने हातात पकडलेला लंड सोडुन दिला.

पण सोनलने त्याचा तो चाळा बरोबर पकडला होता. तिने दिपीकाच्या कानात खुसफुस करुन तिने लगेच तिला बातमी पुरवली,"अग सर ना त्यांचा कॉक हलवत होते!"

दिपीका शाहरुखकडे त्याच्या लंडाला पाहायला लागली. सोनलने हल्लीच तिला तिने स्वतः या विषयात तिच्या मित्रांबरोबर केलेल्या पराक्रमांची भरपुर माहिती दिपीकाला पुरवली होती. तसे दिपीकानेही रणबीरला एकदा त्याचा लंड हलवुन दिला होता. नंतर त्याच्या लंडातुन उडालेले पिचकाऱ्या हातावर घ्यायला तर तिला खुपच मजा आली होती. तिचा हात त्याच्या चिकाने भरुन चिकट झाला होता तरी!

दिपीका ती पुर्ण नागडी आहे हे विसरुन शाहरुखच्या जवळ गेली. "सर तुम्ही तुमचा कॉक हलवत होता ना?"

शाहरुखला त्या परिस्थितीतही हसु आले. "हे बघ माझ गांधीजींसारख आहे. मी सुद्धा खोटे बोलु शकत नाही. मी माझा हलवत नव्हतो, तर त्याच्याशी खेळत होतो. खर तर तुम्ही दोघी इतक्या सुंदर दिसता आहात की मी माझ्या या छोट्याशी खेळण्याचा मोह आवरु शकलो नाही. तु मला सांग दिपीका, जेव्हा तुला हॉर्नी वाटते तेव्हा तु तुझ्या 'तिथे' खाली हात लावतेस की नाही? मला माहिती आहे!"

दिपीका लाजुन लाल झाली. शाहरुख सोनलकडे वळुन म्हणाला "मी बेट लावतो, तुही तेच करतेस की नाही?

त्यावर दिपीकाला हसु आवरेना. "होय सर तीही तेच करते!"

"तुम्ही दोघी खरच चावट दिसता मला. ए मला सांगा तुम्ही दोघी 'ते' एकत्र बसुन करता ना? बघा तुमचा चावटपणा ऐकुन व पाहुन मलाही माझ्या लंडाला हातात घे‌ऊन त्याच्याशी खेळावासे वाटते." शाहरुखने आपला लंड हातात घेतला व तो त्याला मुठीत घे‌ऊन हळुवारपणे हलवु लागला. "तुमची काही हरकत नाही ना. तुम्ही बदमाश मुलींनी मला इतक हॉर्नी बनवल आहेत की मला असे करण्याशिवाय कहीच दुसरा उपाय नाही. बोला चालेल ना तुम्हा मुलींना मी असे केले तर? तरच मला जरा चैन पडेल!"

दोघीही काही न बोलता तो त्याच्या लंडाशी काय करतो ते पहात होत्या. त्याही उत्तेजीत झाल्या होत्या. त्यांचे निप्पल्स कडक हो‌ऊन त्याच्यातुन मस्त संवेदना उठत होत्या. लंड हलवताना शाहरुखच्या लंडाला पाणी सुटले होते. तो पाय फाकवुन किंचीत मागे झुकुन त्याचा हलवत होता. त्यामुळे पुढे आलेल्या त्याच्या सुंता केलेल्या लंडाच्या सुपड्यावर त्याच्या लंडाला सुटलेल्या पाण्याचे थेंब त्यांना स्पष्ट दिसत होते. तो आळीपाळीने त्यांच्या निप्पलकडे पाहत सावकाश मुटल्या मारत, मनात त्यांचे निप्पल चोखायचे स्वप्न पाहत होता.

त्याने त्याचे लक्ष त्यांच्या पुच्चींकडे वळवले. त्यांच्या पुस्सीत त्याचा लंड घालुन त्यांना ठोकण्याचे तो मनोरथ रचत होता. त्याच्या हाताचा वेग वाढला, त्याचे डोळे बंद झाले होते. मोठ्या आवेगाने त्याचा हात हलत होता. त्याने "आ..आ..आ.." असा विचित्र आवाज त्याच्या घशातुन निघाला व त्याचा लंड पिचकाऱ्या मारु लागला. त्याची पहिली पिचकारी दिपिकाच्या पायाजवळ उडाली. ती दचकली पण मागे काही हटली नाही. तो परत परत त्याच्या विर्याच्या पिचकाऱ्या मारत राहिला व थकुन त्याच्या पायातले बळ गेल्यासारखा बाजुच्या खुर्चीत मटकन बसला.

"वा‌ऊ!" सोनलला राहवले नाही.

"फॅन्टास्टीक! मा‌इंड ब्लो‌ईंग!!" दिपीका चित्कारली.

समोरच्या त्या सेक्सी दृश्याने दोघींच्या हळव्या झालेल्या पुस्सीमध्ये होणारी चलबिचल आणखिनच जास्त हो‌ऊ लागली. त्या डोळे फाडुन एकटक ते दृश्य पाहात होत्या. त्यांना आता राहवेना. त्या पलंगावर शाहरुखला त्यांच्या पुच्च्या दिसतील असे बसुन त्यात बोटे चालवत हस्तमैथुन करु लागल्या. त्या इतक्या उत्तेजीत झाल्या होत्या की त्यांचे स्खलन व्हायला काही फारसा वेळ लागला नाही!

थोडा वेळ थांबुन ते परत गप्पा मारायला लागले. शाहरुख त्यांना त्याच्या शुटींगच्या गमती सांगु लागला. त्या कन्या आपण अजुनही नग्न आहोत, तोही नग्न आहे हे विसरुन त्याच्या अवतीभोवती बागडत राहिल्या. तासाभराने शाहरुखने त्यांना पेप्सी पाजले.

"ओके गर्ल्स! ! आपण उद्या इथेच याच वेळी परत भेटु, इंन्शानल्ला!!! आणी आपला क्लास पुढे चालु करु. ऒके? असे सांगुन त्यांना त्यांच्या रुमवर पाठवुन दिले.

त्य कपडे घालुन त्यांच्या रुमवर परत गेल्या खऱ्या, पण त्याच्या पुच्च्या अजुनही हुळहुळत होत्या. त्यामुळे फटाफट कपडे काढुन त्या नागड्या झाल्या व समोरासमोर बसुन आपल्या पुच्चीत बोटे घालुन दोन तिनदा झडल्या, तेव्हाच त्यांना झोप लागली.

*********

दुसऱ्या दिवशी रात्री जेवणे झाल्यावर त्या दोघी रणबीर व इम्रानला कटवुन झटपट शाहरुखच्या रूममधे दाखल झाल्या. आत येताच दिपिकाने दार बंद करुन लॉक केले व शाहरुखने न सांगता त्या दोघींनी त्यांचे कपडे त्यांनी स्वतःच उतरवले व शाहरुख काय करतो ते उत्सुकतेने पाहु लागल्या.

शाहरुखने दोघींचे उत्सुकता ताणत हळुहळु त्याची चड्डी खाली केली तेव्हा त्याचा लंड पुर्ण ताठरलेला होता व काटकोनात उभा होता.

ते पहातान दोघीना हसु आवरले नाही व त्या एकीमेकीना डोळा मारत हसल्या. सोनलने दिपीकाला कोपराने ढुशी दिली व ते दृश्य दाखत कुजबुजली, "बघ सरांचा कॉक आपल्याला नागड बघुन लगेच उठला आहे."

दिपीका शाहरुखकडे पाहत बोलली,"सर, आम्हाला खाजगी कोचिंग देताना तुम्हाला असे होते का? आणी सर तुम्ही आजही आम्हाला तुमचा हलवुन दाखवणार नं? काल आम्हाला किती मजा आली म्हणुन सांगु!"

शाहरुखने लंड हातात घे‌ऊन तिला हलक्या आवाजात समजावले," तुमच्या सारख्या सुंदर पऱ्यांसाठी मी काहीही दाखवायला तयार आहे. पण मला सांगा काल तुम्ही तुमच्या रूममधे गेल्यावर काय केले? मी बेट मारतो, तुम्ही तुमच्या पुच्च्यांमधे बोटे घालुन कितीतरी वेळ उंगली केलीत की नाही? खर सांगा!"

दिपीका लाजुन तिच्या गालावर लाल लाल गुलाब फुलले. सोनल मात्र बेरडपणे शाहरुखच्या नजरेला नजर भिडवत हसली व त्याच्या म्हणण्याला होकार दिला.
 
Back
Top