मालकीण बनली नोकराची राणी

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  'हाय सोनी. माझा दांडा योनीत सामावून न घेताच तुझ्या योनीची आग थंड झाली.' संजीव म्हणाला. त्याच्या नुसत्या प्रेमचाळ्यांनीच मी एकदा स्स्खल्लीत झाले होते. संजीव नुकताच माझ्या बंगल्यात नोकर म्हणून कामाला लागला होता. माझ्या पतीपेक्षा तो खूपच धिप्पाड होता. पतीकडून पूर्ण न होणारी वासना मी त्याच्याकडून पूर्ण करून घेण्याचा विचार केला होता. 'नाही रे राजा. मी पुन्हा तयारच आहे. तू ही आता मैदानात कुस्ती खेळण्यासाठी तयार रहा.' त्याला बिलगत मी म्हणाले. त्याक्षणी तो मला कामदेवाचा अवतार वाटत होता. माझ्या योनीत परत खळबळ माजू लागली. त्याच्या बांबू सारखा ताठ्लेला दांडा माझ्या योनिला स्पर्श करत होता. माझ्या शरीरात वासनेची हवा भरू लागली होती. डोळे मिटून मी माझी योनी त्याच्या दांड्यावर घासत होते. त्याच्या प्रेमचाळ्यांनी मी आनंदित होत एखाद्या गुडियाप्रमाणे त्याचा गळ्यात पडून झुलायला लागले होते. 'सोनी. माझ्या प्रेमचाळ्यांनी तू पुन्हा स्खलित झालीस आणि मी तडपडत राहिलो तर. तुझ्या यौवनाचे रस चाखण्याची माझी इच्छा अपूर्ण राहील. 'माझ्या डोळ्यात पहात तो म्हणाला.

  नाही रे राजा. यावेळी मी तुला तडपडत नाही ठेवणार. तुला काय हवे ते केलेस तरी चालेल. 'जशी आज्ञा राणी साहेबा असे म्हणत माझ्या समोर बसला. मी त्याच्या दांड्याकडे पाहतच बसले. माझ्या पतीचे दांडके खूपच कमी होते. माझ्या सारख्या स्त्रीला ते कसे तृप्त करणार? त्याचा दांडा पाहून माझी वासना भडकू लागली. दांड्याची फडफड पाहून ते माझ्या योनीत शिरण्यासाठी किती आतुरले आहे याची जानिव मला होत होती. मी खाली झुलून त्याच्या दांड्यावर प्रेम करू लागले. किती जाड आणि लांब होते त्याचे दांडके.. कामवासनेने अगदी गरम झाला होता. हा दांडा माझ्या पुचित जाऊन मला पराकोटीचे सुख देणार होता. त्याचा फडफडणारा दांडा पाहतच राहण्यासारखा होता. त्याचा गोरापान दांडा आणि वरची लाल सुपारी पाहून वाटत होते, चटकन दांडा पुचित सामावून घ्यावा. समृद्रातील पाण्याला उधान यावे त्याप्रमाणे माझ्यातील वासनेला उधान आले होते. अशावेळी माणसाचे तन - मन त्याच्या त्याब्यात राहत नाही. तशीच अवस्था माझी झाली होती. मी त्याच्या दांड्याला ओठ भिडवले. 'अहं . नाही सोनी..' तो मागे सरकत म्हणाला. 'का नको मी विचारले?' 'मलाही तुझ्या योनीचे चुंबन घेऊ दे.' त्याने इच्छा व्यक्त केली.

  'तुला हवे ते तू कर राजा. पण यावेळी मला अडवू नकोस,' असे म्हणत गुलाब जामुनप्रमाणे मी त्याच्या दांड्याची टोपी ओठात घेतली. तो माझी पाठ चोळू लागला. हळूच केसावरून हात फिरवू लागला. त्याचे हात स्तनावर येताच माझा श्वास फुलाला. त्यानंतर त्याने मला उताणी झोपवली आणि माझा रसरसलेल्या पुचीची चुंबनाने बरसात करायला सुरुवात केली. मला आनंदाने वेड लागण्याची पाळी आली होती. मी परत उठून बसले. तो मांड्या पसरून बसला होता. त्याचा दांडा मी हातात घेतला. त्याचा दांडा तोंडात घेवून चोखू लागले. तन - मनात उन्मादाच्या लहरी वाहू लागल्या. माझी योनी आणि त्याच्या दांड्याची आज घनघोर लढाई होणार होती. माझी अधाशी पुची त्याच्या दांड्याकडे पाहून हसत होती. त्याचा दांडा मात्र वर खाली करत फडफडत होता. त्याचा लंड मी चोळत चित्कारत होते. त्याची कंबर धरून मी माझ्या जवळ ओढले. त्याचा दांडा माझ्या गरमागरम योनीवर भिडवला. मी माझ्या योनिकडे पाहिले. बोटांनी योनी फाकावली. कलिंगडावर चाकूने चीर पडावी त्याप्रमाणे माझी योनी लालगुलाबी होऊन चमकत होती. माझ्या चमकणाऱ्या योनिमुखावर त्याचा दांडा टेकवला. त्याच्या दांड्याची फुललेली टोपी माझ्या योनीवर जशी घासली जात होती तशी माझ्यातील वासना भडकत होती. त्याचा दमदार दांडा पूर्ण योनीत सारून घेण्यासाठी मी आतुरले होते. माझ्या योनीत विचित्र प्रकारची खळबळ माजली होती. ती खळबळ मला सहन होत नव्हती. माझा देखणा अनु-रेणू वासनेने चेतला होता. पेटला होता. पतीच्या सहवासात मी कधीच एवढी उत्तेजित झाले नव्हते. पतीला स्त्रीला खुश करण्याची कलाच माहित नव्हती. पती-पत्नी म्हणजे नर-मादीच आहेत असेच तो समजत होता. माझी इच्छा असो वा नसो नराप्रमाणे तो मला नग्न करत होता. काही क्षण प्रेमचाळे केले कि माझ्या योनीत त्याचे हत्यार घालून घुसळून काढत होता. तो पर्यंत मी उत्तेजित ही झालेली नसायची. पण तो त्याची इच्छा पूर्ण करून बाजूला होत होता.

  मी अत्रुप्तीच्या आगीत जळत होते. अशातच पतीने संजीवला गावाहून बंगल्यावर काम करण्यासाठी आणले होते. बावीस-तेवीस वर्षाचा संजीव तब्येतीने सद्रुड होता. गोरापान होता. बंगल्यातील काम तो करत होता. मी मात्र त्याला पाहिल्यापासून बैचेन झाले होते. त्याच्याकडून जवनीही अतृप्त आग शांत करून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तोही माझ्याकडे अधाशी नजरेने पाहू लागला होता. त्यामुळे त्याच्या वासना भाडकवायला मला वेळ लागला नाही. शेवटी एक दिवस मी त्याला माझ्या जाळ्यात ओढलेच. आज मी माझी अतृप्त वासना त्याचाकडून शमवून घेणार होते. त्याच्यातील कामदेव क्षणात मला जाणवला होता. त्याच्या नुसत्या स्तन चोखण्याने आणि योनी चोखण्याने मी एकदा तृप्तीचा आनंद अनुभवला होता. आता त्याच्या सोबत संभोगाच्या डोहात इतेच्च डुंबनार होते. एकदा मी त्याच्या वरवरच्या प्रेमचाळ्यांनी स्खलित झाले होते खरी, पण यावेळी त्याचा दांडा योनीत घालून घेतल्याशिवाय माझ्या योनीत पेटलेली आग शांत होणार नव्हती. कधी-कधी कानात जशी खाज सुटते आणि करंगळी कानात घालून हलवल्याशिवाय ती खाज शांत होत नाही त्याप्रमाणे त्याचा दांडा योनीत गेल्याशिवाय माझी वासना शमणार नव्हती. त्याचा फडफडणारा दांडा पाहून माझ्या योनीतील आग आणखी तीव्र होत होती. योनीचे ओठ थरथरत होते. टपोरा दाणा फडफडत होता. योनीत काम रसाचा झरा पाझरत होता. तो रस योनी बाहेरही पसरत चालला होता. योनितीला आग सहन होत नसूनही त्याचा दांड्याची फडफड पाहताना मला अनोखा आनंद होत होता. जीवनात प्रथमच मी असा दमदार दांडा पहात होते. माझ्या कल्पना विश्वासाला त्याचा दांडा इतका आवडला होता कि त्याचा दांडा तोडून घ्यावा अन योनीत कायमस्वरूपी घालून ठेवावा असे मला वाटत होते.

  क्षणाक्षणाला त्याच्या दांड्याची फडफड आणि ताठरता वाढत होती. दांड्यावरील निळ्या नसा तप्त फुगल्या होत्या. एकदम उठून दिसत होत्या. माझ्या योनीचा गरम स्पर्श होताच दांड्याची फडफड वाढली होती. न राहून मी त्याच्या मांड्यावर बसले. दोन्ही पाय त्याच्या कंबरे भोवती गुंफले. मी त्याची मालकीण होते, शिवाय तो माझ्यापेक्षा आठ वर्षांनी लहान होता. त्यामुळे थोडा बिचकत होता. पण त्याच्या मनातील भीती काढून टाकण्यात मला यश आले होते. माझ्या कमरे भोवती त्याचे दोन्ही हात गुंफले होते. माझे स्तन तो चोकू लागला. मी उन्मादाने पेटून उठले. योनीचे ओठ विलग करून त्याच्या दांड्याची टोपी पुचीच्या ओठांत सामावून घेतली. एक सुखद चित्कार माझ्या तोंडून बाहेर पडत होता. तो माझ्याकडे टक लावून पहात होता. 'हाय रे. आता पूर्ण कसा आत घालून घेऊ..?' अचानक माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडले . तो हसला. माझ्या गालाचे चुंबन घेत म्हणाला, 'सोनी. थोड्या वेदना सहन केल्यास तर . तुझ्या या सुंदर पुचित हा दांडा किती मस्त घुसवतो ते बघ.' तो म्हणाला. 'हो तुला हवे तसे तू कर. मी तयार आहे. यासाठीच आतुर आहे. घाल तुला हवे तसे तू घाल माझ्या पुचित आणि तृप्त कर मला. मी आवेगाने बोलू लागले होते. चेहऱ्यावर कामवासनेचे काहूर माजले होते. त्याचा लंड सररकन आत पुचित सरला इतकी सुखद कळ आली की डोळे मिटून चित्कार बाहेर पडू लागले. संजीव जोरजोरात त्याचा दांडा आत बाहेर करत दणके देऊ लागला. अगदी पाच मिनिटात त्याने पूर्ण शांत करून टाकले.
   
Loading...