എന്റെ ശ്യാമച്ചേച്ചി ! ഭാഗം-5

sexstories

Administrator
Staff member
ഞാന് ധൈയ്യ്യം പിടിച്ച് എന്റെ വലതുകൈയെടുത്ത് പതുക്കെ ചേച്ചിയുടെ കഴുത്തുചുറ്റി വലത്തേ തോപ്പലക്ക് പിടിച്ച് ചേച്ചിയേ എന്നോട് അടുപ്പിച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിലേ ആദ്യാനുഭവം. എന്നിലേ പുരുഷത്വം ഫണമുയര്ത്തുവാന്
തുടങ്ങിയിരുന്നു . എന്റെ സാമാനം കൈലിക്കടിയില് ഊര്‍ജിതമായി പൊങ്ങുവാന്
തുടങ്ങി.(ആക്കാലത്ത് ഇന്നത്തേപ്പോലെ അധികമാരും ജട്ടി ധരികു മായിരുന്നില്ല.) എന്നേ ആകെ വിശര്ക്കുവാന് തുടങ്ങി.

മഴ നനഞ്ഞിരുന്നതുകെണ്ട് വിയര്പ്പ് അറിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങളുടെ നടപ്പിനുണ്ട് ഒട്ടും സ്പീഡില്ലാതായി. സകല പരിസരവും മറന്നു ണ്ട് ഞങ്ങള് പതുക്കെ നടന്നു . ഞങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ വേഗത കൂടി. നെഞ്ചിടികു ന്ന ശബ്ദം കേള്ക്കാമായിരുന്നു . എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണമെന്നു തോന്നാന് തുടങ്ങി. സാഹചയ്യ്യം നോക്കിയിരുന്നു .

ചേച്ചി നനഞ്ഞ സാരി വലതുകൈകൊണ്ട് കാലില്ത്തട്ടാതെ ഒന്നു ണ്ട് കൂട്ടിപ്പിടിന് പതുക്കെ ഒന്നു ണ്ട് അനങ്ങിയപ്പോള് ഞാന് യാദര്ശ്ചികമെന്ന രീതിയില് തോളത്തുനിന്നു ം കൈതെറ്റിയമാതിരി വലതുകൈകൊണ്ട് ചേച്ചിയുടെ വലത്തേ മാറിടത്തില്‍ ഒന്നു പിടിച്ചു. ജീവിതത്തിലാദ്യമായി ഒരു പെണ്ണിന്റെ നെഞ്ചില്‍ പിടികു ന്ന സുഖം അപ്പഴാണറിഞ്ഞത്. സോറീന്നു ഞാനുടനേ പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ നേരത്തേ പിടിക്കാഞ്ഞത് എന്ന പരിഭവ രീതിയില് ചേച്ചി പറഞ്ഞു

"ഇതൊന്നു ും സാരമില്ല. "

പിന്നെ ഞാന് കൈവലിച്ചില്ല. എന്റെ കൈ ചേച്ചിയുടെ വലത്തേ ഭാഗത്ത് ല്ടെകൂ
പുറത്തൂടെ തൂക്കിയിട്ടു. നടക്കുമ്പോള് എന്റെ കൈകൊണ്ട് തുടരെത്തുടരെ ഞാന് ഉരസാന് തടങ്ങി. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചേച്ചിയുടെ നെഞ്ച് വീര്ത്ത് പൊങ്ങി വന്നു . അതെന്റെ കൈവെള്ളയില് ഉരസാന്തുടങ്ങി. ചേച്ചികും രസമായി. മഴ അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങള് പിടിവിടാതെ നടന്നു . ടെന്ഷന് വിടാനായി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം എന്നു ണ്ട് ഞാന് തീരുമാനിച്ചു. ചേച്ചിയേ ആകെ നനഞ്ഞല്ലോ എന്നു ഞാന് പറഞ്ഞു.

നനഞ്ഞാല് അലിയുന്ന ഒന്നു ം എന്റെ ദേഹത്തില്ലായെന്നു ചേച്ചി ഉടനേ മറുപടി പറഞ്ഞു. ചേച്ചി ഏത് പെര്ഫ്യുമാണടിച്ചത് നല്ല മണം. രാംന് വേണോ ഞാനടിച്ചുതരാം ചേച്ചി മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇടക്കിടെ അടുപ്പിച്ച് നിര്ത്താനെന്ന ഭാവേന ഞാന് ചേച്ചിയുടെ മാറിടത്തില് പിടിച്ച് എന്നോട് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു . അങ്ങനെ ഞങ്ങള് തോടിന്റെ അടുത്തെത്തി. ആരും ഞങ്ങളേ കണ്ടില്ല. 10 മിനിട്ടുകൊണ്ട് വരേന്റ ദൂരം വരാന് ഞങ്ങന് മുപ്പതുമിനിട്ടെടുത്തു. മഴ നിന്ന വിവരം ഞങ്ങള് അറിഞ്ഞതേയില്ല.

മഴ മുലം തോട്ടില് അല്പം വെള്ളക്കുൂടുതലായിരുന്നു . മുകളിലേ പാലത്തിലൂടെ പോയാല് ആരെങ്കിലും കാണും മാത്രമല്ലാ ഇത് ഞങ്ങള് എപ്പോഴും കുളികു ന്ന സ്ഥലമായതിനാല് ആഴം അറിയാം അവിടെ കയറിയിറങ്ങി പോകാമെന്നു ണ്ട് തീരുമാനിച്ചു. എങ്കിലും വെള്ളം എത്രയുകെന്നറിയാന് ഞാനാദ്യമിറങ്ങി. എന്റെ മുട്ടിനു മുകളിള് അവിടെ വെള്ളമുണ്ടാ യിരുന്നു . നടുക്കു് ചെല്ലുമ്പോള് ചേച്ചിയുടെ മിക്കവാറും അരവരെ വെള്ളം കാണുമെന്നെനിíറിയാമായിരുന്നു . എങ്കിലും ചേച്ചിയുടെ സാരി പെക്കിക്കാണണമെന്നു ണ്ട് ഞാനാഗ്രഹിച്ചു. സാരമില്ല ഇതിലേ പോയാല് എളുപ്പം വീട്ടിലെത്താമെന്നു ഞാന് ച്ചേിയേട് പറഞ്ഞ് വെട്ടമടിക്കാനായി ടോര്ച്ചുവാങ്ങിച്ചു.

ചേച്ചി സാരി കുറെ പെക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്കിറങ്ങാനായി തുടങ്ങി. ഞാന് സ്റ്റെപ്പുകാണാനായി ചേച്ചിയുടെ കാലിലേക്ക് ലൈറ്റടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോള് എന്റെ ദേഹമാകെ കോരിത്തരിച്ചുപോയി. എന്റെമുഖം ചേച്ചിക്ക് കാണാന് പറ്റില്ലായിരുന്നു . നല്ല വെണ്ണപോലത്തേ വെളുത്ത തുടകള്. ഒരു രോമംപോലുമില്ലാത്ത തുടകള്. കടിച്ചു
തിന്നാന് തോന്നി. എന്റെ വീണ്ടും പൊങ്ങി കമ്പിപോലായി. ഞാന് കുറേക്കുുടെ നടുകോട്ട് നീങ്ങി ലൈറ്റടിച്ചുകെടുത്തു.

ചേച്ചി പിന്നെയും കറേക്കുുടെ സാരിപൊക്കി. എനിക്ക് നിക്കപ്പൊറുതിയില്ലെന്നായി. എന്റെ കൂടുതല് കമ്പിപോലായി. നടു ആകാറായപ്പോള് ചേച്ചിക്ക് പേടിയായി. ഞാന് ലൈറ്റടിച്ചു നോക്കിയപ്പേള് ചേച്ചി അരവരെ സാരിയും പാവാടയും പൊക്കിയിരുന്നു . അല്പംകൂടെ പൊക്കിയാല് ചേച്ചിയുടെ കേന്ദ്രം വരെ കാണാം. ഇനിയും പോകാന് പേടിയാണെന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞു. സാരമില്ല ഇനിയും ലൈറ്റടിക്കേണ്ടാ ചേച്ചി കുടയും ലൈറ്റും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് സാരിയും പാവാടയും പൊക്കിപ്പിടിച്ചോ ഞാന് ചേച്ചിയേ പുറകില്നിന്നു ം പൊക്കിക്കോളാം എന്നു പറഞ്ഞ് എന്റെ കൈലി സാമാനത്തിനു മുകളില്വരെ പൊക്കിക്കെട്ടി. ചേച്ചി കുടയും ലൈറ്റും കൂട്ടി സാരിയും പാവാടയും പൊക്കിപ്പിടിച്ചു. ഞാന് പുറകിലൂടെചെന്നു ണ്ട് ചേച്ചിയേതെട്ടുനിന്നു .

ചേച്ചിയുടെ അരകു മുകളില് ചേച്ചി തുണി പെക്കിപ്പിടിച്ചു. ഞാനടുത്തുചെന്നു ണ്ട് പുറകിലൂടെ രണ്ടു കൈയുമിട്ട് ചേച്ചിയേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പൊക്കി. ചേച്ചിയുടെ രണ്ടും എന്റെ കൈയ്യിലായി. എന്റെത് ചേച്ചിയുടെ തുടക്കിടയിില് മുട്ടിയുരസി. ചേച്ചി പരവശയായതായി എനികു മനസ്സിലായി. ഞാന് രണ്ടു ം ശരികു ഞെക്കി. ഒരുവിധത്തില് ഞങ്ങള് അക്കരയെത്തി. ഞങ്ങള് വീണ്ടു ം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുനടന്നു . അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് ചോദിച്ചു ചേച്ചിയുടെ സാരിയൊക്കെ നനഞ്ഞോ എന്നു . ഈ ചോദ്യംകേട്ട് ചേച്ചി ദ്യേത്തില് പറഞ്ഞു ഇനിയും രാം എന്നേ ചേച്ചീന്നു വിളിരുത്. എനിക്കിതൊട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. രാമന്‌` എന്നേ പേരു വിളികു ന്നതാണെനിക്കിഷ്ടം.

"അയ്യോ.. എന്നേക്കൊണ്ട് വയ്യാ വല്ലവരും കേട്ടാല് എന്നേത്തല്ലും."

"അതുസാരമില്ലാ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില് ചേച്ചീന്നു വിളിച്ചോ നമ്മള് രണ്ടു പേരുും മാത്രമേയുള്ളെങ്കില് പേരു മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ."

"എനികു വയ്യാ പേരു വിളിക്കാന് ഞാന് പറഞ്ഞു. ചേച്ചി പിണങ്ങി.

"ഇനി പേരുവിളിക്കാതെ കൂടത്തില്ലാന്നു പറഞ്ഞ് പിണങ്ങി മാറി നടന്നു . അല്പംകഴിഞ്ഞ് ഞാന് ശ്യാമേന്നു വിളിച്ചു.
"അതു പോരാ എടീ ശ്യാമേന്നു വിളിക്കണമെന്നു നിര്ബന്ധിച്ചു. വേറേ രക്ഷയൊന്നു മില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോള് ഞാന്

"എടീ ശ്യാമേന്നു വിളിച്ചു.

"എന്തോ... എന്നു വിളികേട്ടുകൊണ്ട് ശ്യാമ ഓടിവന്നു എന്റെ നെഞ്ചില് അമര്ത്തി എന്നേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും വലിയ മഴ വന്നു ഞങ്ങളോടി ശ്യാമയുടെ വീട്ടിലെത്തി. അമ്മ മെഡിക്കല് കോളേജില് ആയതിനാല് മുന്വശത്തേ കതകില്‍ കുറ്റിയിട്ടിട്ട് പുറകുവശത്തുനിന്നു ം പൂട്ടിയിട്ടാണ് ശ്യാമ അമ്പലത്തില് പോയത്. ഞങ്ങള് പുറകുവശത്തു ചെന്നു കതകു തുറന്നു അകത്തുകയറി. ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കെടുത്ത് കത്തിച്ചുവെച്ചു. അപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ശ്യാമ മഴുവനും വിശര്ത്ത് നനഞ്ഞിരികു ന്നു

.
വെളുത്ത ബ്ലൗസിനുള്ളിലൂടെ ബ്രേസിയര് മുഴുവനും തെളിഞ്ഞു കാണാം. ഞങ്ങള് അവരുടെ ബഢ്റൂമിലേക്കു് വിളക്കുമായി പോയി. ആ മുറിക്ക് കല്യാണ സമയത്തു പണിത ബാത്തുറൂമുണ്ടാ യിരുന്നു . ഏതായാലും നനഞ്ഞു, വേണമെങ്കില് ഒന്നു ണ്ട് കുളിച്ചോ ആ സമയംകൊണ്ട് ഞാനല്പം കട്ടനിട്ടുകൊണ്ടു വരാമെന്നു ണ്ട് ശ്യാമ പറഞ്ഞിട്ട ടുക്കളയിലേക്കു് പോയി. ഞാനൊന്നു ദേഹം കഴുകി വന്നു കട്ടിലിന്റെ പടിയില് ഒരു തലയിണ എടുത്ത് ചാരി ഇരുന്നു . അപ്പോഴേക്കും ശ്യാമ കാപ്പിയമായി വന്നു . ങ്ങഹാ. ഇത്രയും വേഗം കുളിച്ചോ എന്നു ചേദിച്ച് കാപ്പി മേശപ്പുറത്തുവെച്ചു.
അലമാരതുറന്നു ണ്ട് ചില വസ്ത്രമെടുത്ത് ശ്യാമ കുളിമുറിയില് കയറി കതകടച്ചു.

ഒരു ഡിസ്ക്ലെയ്മര്‍..അളിയന്മാരേ..അളിയിച്ചികളേ..ഇത് വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം എന്നു തോന്നിയേക്കാം..എന്നാലും കൊച്ചനിയന്മാരും അനിയത്തികളുമുണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കായി..ഒരു വാക്ക്..മക്കളേ..ഇതൊക്കെ ഭാവനയും സങ്കല്പ്പവും ചേര്‍ന്ന വെറും ലൈംഗിക സാഹിത്യം മാത്രം.ഇത് സത്യമാണെന്നു കരുതി.ഏടാകൂടങ്ങളില്‍ ചെന്നു ചാടരുത്.വായിക്കുക..അല്ലതെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് കോന്തന്മാരുടേയും കോന്തികളുടേയും കൂടെ കബഡി കളിക്കരുതേ..നിങ്ങളെക്കാത്ത് നല്ലൊരു ജീവിതം കാത്തിരിപ്പുണ്ട്..സദാചാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലുത്..സംശയമില്ല..സോ. പൊന്നു മക്കളേ..ഉമ്മ.എല്ലാ അളിയന്‍സ് അളിയീസ്..പൊന്നുമ്മ.അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ.
 
Back
Top