എന്‍റെ മുറപ്പെണ്ണ്

sexstories

Administrator
Staff member
എന്‍റെ പേര് റോബിന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഡിഗ്രി ഫൈനല്‍ ഇയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥി. എന്‍റെ ലൈഫില്‍ ഞാന്‍ ആദ്യമായി sex ല്‍ എര്‍പ്പെടുന്നത് എന്‍റെ അമ്മാവന്‍റെ മകള്‍ റിന്‍സിക്കെപ്പമാണ് ആ സംഭവം ഞാന്‍ പറയഎന്‍റെ പേര് റോബിന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഡിഗ്രി ഫൈനല്‍ ഇയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥി. എന്‍റെ ലൈഫില്‍ ഞാന്‍ ആദ്യമായി sex ല്‍ എര്‍പ്പെടുന്നത് എന്‍റെ അമ്മാവന്‍റെ മകള്‍ റിന്‍സിക്കെപ്പമാണ് ആ സംഭവം ഞാന്‍ പറയാം.

ഈ സംഭവം നടക്കുനത് ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോള്‍ ആണ്. വെക്കെഷന്‍ ആയതിനാല്‍ എല്ലാവരും കളിക്കാന്‍ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നത് എന്‍റെ വീട്ടിലാണ്. റിന്‍സിയുടെ വീട് എന്‍റെ വീടിനാടുത്താണ്. സത്യത്തില്‍ അവള്‍ എന്നെകാളും രണ്ട് വയസ്സ് മൂതതാണ് മുന്‍പേ തന്നെ ഞാന്‍ എന്‍റെ കേളികളിലെ നായികയായി അവളെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. റിന്‍സിയെ കുറിച്ച് പറയാം അവള്‍ക്ക് അധികം തടിയോന്നുമില്ല ഉയരം എന്‍റത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോള്ളു

എന്നാല്‍ ഉടുപ്പിനുള്ളിലൂടെ തുറിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന മുലകളും ആര്‍ക്ക് കണ്ടാലും പിടിക്കാന്‍ തോന്നുന്ന ചന്തികളുമുള്ള അവളെ കണ്ടല്‍ തന്നെ ആര്‍ക്കുമോന്നു പണിയാന്‍ തോന്ഈ സംഭവം നടക്കുനത് ഞാന്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോള്‍ ആണ്. വെക്കെഷന്‍ ആയതിനാല്‍ എല്ലാവരും കളിക്കാന്‍ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നത് എന്‍റെ വീട്ടിലാണ്.

റിന്‍സിയുടെ വീട് എന്‍റെ വീടിനാടുത്താണ്. സത്യത്തില്‍ അവള്‍ എന്നെകാളും രണ്ട് വയസ്സ് മൂതതാണ് മുന്‍പേ തന്നെ ഞാന്‍ എന്‍റെ കേളികളിലെ നായികയായി അവളെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. റിന്‍സിയെ കുറിച്ച് പറയാം അവള്‍ക്ക് അധികം തടിയോന്നുമില്ല ഉയരം എന്‍റത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോള്ളു എന്നാല്‍ ഉടുപ്പിനുള്ളിലൂടെ തുറിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന മൂലകളും ആര്‍ക്ക് കണ്ടാലും പിടിക്കാന്‍ തോന്നുന്ന ചന്തികളുമുള്ള അവളെ കണ്ടല്‍ തന്നെ ആര്‍ക്കുമോന്നു പണിയാന്‍ തോന്നും

ആദ്യമായി ഞാന്‍ അവളെ പണിയുന്നത് കളിക്കിടയിലാണ് ഞങ്ങള്‍ അന്ന് സാറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു അവള്‍ ധരിച്ചിരുന്ന പച്ച ടോപ്പിനുള്ളിലൂടെ മുലകള്‍ തുങ്ങിയാടുന്നത് കണ്ട് എന്‍റെ കുട്ടന്‍ കമ്പിയായി ജട്ടിക്കുളളില്‍ നിന്ന് വീര്‍പ്പുമൂട്ടാന്‍ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒളിക്കന്‍ സ്ഥലം തേടി ഞാന്‍ വീട്ടിന് പിന്നിലെക്കോടി അവിടെ പശുവിന് കെടുക്കാനുള്ള പുലില്‍ ടാര്‍പ്പക്കടിയില്‍ അവള്‍ ഒളിച്ച് കിടക്കുന്നു.

റിന്‍സിയോടെപ്പം കിടക്കാന്‍ സധിച്ചാലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ഞാന്‍ ഒരു നമ്പറിട്ടു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ഒളിക്കാന്‍ വന്ന സ്ഥലത്ത് നീ ഒളിച്ചല്ലെ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോലെ സംഭവിച്ചു അവള്‍ തന്നോടോപ്പം ഒളിക്കന്‍ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു സ്ത്രി തന്നോടെപ്പം കിടക്കാന്‍ ഒരു പുരുഷനെ വിളിക്കുന്നതിന് സമമായിരുന്നു ആ ആദ്യമായി ഞാന്‍ അവളെ പണിയുന്നത് കളിക്കിടയിലാണ് ഞങ്ങള്‍ അന്ന് സാറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു അവള്‍ ധരിച്ചിരുന്ന പച്ച ടോപ്പിനുള്ളിലൂടെ മുലകള്‍ തുങ്ങിയാടുന്നത് കണ്ട് എന്‍റെ കുട്ടന്‍ കമ്പിയായി ജട്ടിക്കുളളില്‍ നിന്ന് വീര്‍പ്പുമൂട്ടാന്‍ തുടങ്ങി

അപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒളിക്കന്‍ സ്ഥലം തേടി ഞാന്‍ വീട്ടിന് പിന്നിലെക്കോടി അവിടെ പശുവിന് കെടുക്കാനുള്ള പുലില്‍ ടാര്‍പ്പക്കടിയില്‍ അവള്‍ ഒളിച്ച് കിടക്കുന്നു. റിന്‍സിയോടെപ്പം കിടക്കാന്‍ സധിച്ചാലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ഞാന്‍ ഒരു നമ്പറിട്ടു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു ഞാന്‍ ഒളിക്കാന്‍ വന്ന സ്ഥലത്ത് നീ ഒളിച്ചല്ലെ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോലെ സംഭവിച്ചു അവള്‍ തന്നോടോപ്പം ഒളിക്കന്‍ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. ഒരു സ്ത്രി തന്നോടെപ്പം കിടക്കാന്‍ ഒരു പുരുഷനെ വിളിക്കുന്നതിന് സമമായിരുന്നു ആ വിളി

ഇപ്പോള്‍ ഞനും എന്‍റെ സ്വപ്ന നായിക റിന്‍സിയും ടാര്‍പ്പക്കിടയില്‍ പറ്റിചെര്‍ന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവള്‍ എന്നെ നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ റോബിനെ നിന്‍റെ സാധാനം ഇങ്ങനെ കമ്പിയായിരിക്കുന്നേ ആ വാക്കുകളില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പെണണിന് കടി മൂത്ത് നില്‍ക്കുകയാണെന്ന്.ഞാന്‍ പറഞ്ഞു നിന്‍റെ മുല കണ്ടിട്ടാണെന്ന് ഒട്ടു പ്രതീക്ഷികാതെ അവള്‍ എന്‍റ നിക്കറിനുള്ളിലുടെ എന്‍റെ കമ്പില് പിടിഇപ്പോള്‍ ഞനും എന്‍റെ സ്വപ്ന നായിക റിന്‍സിയും ടാര്‍പ്പക്കിടയില്‍ പറ്റിചെര്‍ന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവള്‍ എന്നെ നോക്കി ഒന്നു ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ റോബിനെ നിന്‍റെ സാധാനം ഇങ്ങനെ കമ്പിയായിരിക്കുന്നേ ആ വാക്കുകളില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പെണണിന് കടി മൂത്ത് നില്‍ക്കുകയാണെന്ന്.ഞാന്‍ പറഞ്ഞു നിന്‍റെ മുല കണ്ടിട്ടാണെന്ന് ഒട്ടു പ്രതീക്ഷികാതെ അവള്‍ എന്‍റ നിക്കറിനുള്ളിലുടെ എന്‍റെ കമ്പില് പിടിച്ചു

എനിക്കത് ധാരാളമായിരുന്നു ഞാന്‍ അവളുടെ ചുണ്ടില്‍ അമര്‍ത്തി ചുംബിച്ചു. അവളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ ചപ്പി വലിക്കന്‍ തുടങ്ങി അവള്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചു മുലപാല് വെണോന്ന് ഞാന്‍ അവളുടെ ടോപ്പ് കഴുത്ത് വരെ പോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസിലായത് അവള്‍ ഉള്ളില്‍ ഒന്നും ഇട്ടിടില്ലായിരുഎനിക്കത് ധാരാളമായിരുന്നു ഞാന്‍ അവളുടെ ചുണ്ടില്‍ അമര്‍ത്തി ചുംബിച്ചു. അവളുടെ ചുണ്ടുകള്‍ ചപ്പി വലിക്കന്‍ തുടങ്ങി അവള്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചു മുലപാല് വെണോന്ന് ഞാന്‍ അവളുടെ ടോപ്പ് കഴുത്ത് വരെ പോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസിലായത് അവള്‍ ഉള്ളില്‍ ഒന്നും ഇട്ടിടില്ലായിരുന്നു.

ഞാന്‍ താഴേക്കിറങ്ങി അവളുടെ വയറിലും സുന്ദരമായ അവളുടെ പുക്കിള്‍ ചുഴിയിലും ഉമ്മവയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങി റിന്‍സിയില്‍ നിന്നും എന്തോക്കയോ ശബ്ദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവന്‍ തുടങ്ങി.

പിന്നേയും ഞാന്‍ ആര്‍ത്തിയോടെ ചുണ്ടില്‍ കളിച്ചു ഇതിനിടയില്‍ ഞാന്‍ അവളുടെ പാവടക്കിടയിലൂടെ ചന്തികളില്‍ തഴുകാന്‍ തുടങ്ങി.അവള്‍ വീകാര തീവ്രതയില്‍ എത്തിയിരുന്ഞാന്‍ താഴേക്കിറങ്ങി അവളുടെ വയറിലും സുന്ദരമായ അവളുടെ പുക്കിള്‍ ചുഴിയിലും ഉമ്മവയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങി റിന്‍സിയില്‍ നിന്നും എന്തോക്കയോ ശബ്ദങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവന്‍ തുടങ്ങി. പിന്നേയും ഞാന്‍ ആര്‍ത്തിയോടെ ചുണ്ടില്‍ കളിച്ചു ഇതിനിടയില്‍ ഞാന്‍ അവളുടെ പാവടക്കിടയിലൂടെ ചന്തികളില്‍ തഴുകാന്‍ തുടങ്ങി.അവള്‍ വീകാര തീവ്രതയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

ഞാന്‍ ആവളുടെ മുലയില്‍ ചുബംനങ്ങള്‍ കെണ്ട് പെതിഞ്ഞു.രണ്ട് മുലകളും മാറി മാറി ഇമ്പികുടിച്ചു പിന്നെ ഞാന്‍ എന്‍റെ കമ്പിയായ കുട്ടനെ അവളുടെ വായിലെക്കിട്ടു അവള്‍ അത് ice cream പോലെ നക്കാനും ഉമ്പാനും തുടങ്ങി അതികം വയ്കതെ തന്നെ കുണ്ണയില്‍ നിന്നും പാല്‍ ഒഴുകി അത് ഒരു തുള്ളികളയാതെ റിന്‍സി കുടിച്ചു.

ഞാന്‍ അവളുടെ ചുണ്ടില്‍ ഹോട്ടായി ചുംബിച്ചിട്ട് നിക്കര്‍ കയറ്റി എഴുന്നേറ്റ് പോയി പിന്നെയും പലതവണ പല സന്ദര്‍ഭകളില്‍ ഞങ്ങള്‍ കളിഞാന്‍ ആവളുടെ മുലയില്‍ ചുബംനങ്ങള്‍ കെണ്ട് പെതിഞ്ഞു.രണ്ട് മുലകളും മാറി മാറി ഇമ്പികുടിച്ചു പിന്നെ ഞാന്‍ എന്‍റെ കമ്പിയായ കുട്ടനെ അവളുടെ വായിലെക്കിട്ടു അവള്‍ അത് ice cream പോലെ നക്കാനും ഉമ്പാനും തുടങ്ങി അതികം വയ്കതെ തന്നെ കുണ്ണയില്‍ നിന്നും പാല്‍ ഒഴുകി അത് ഒരു തുള്ളികളയാതെ റിന്‍സി കുടിച്ചു. ഞാന്‍ അവളുടെ ചുണ്ടില്‍ ഹോട്ടായി ചുംബിച്ചിട്ട് നിക്കര്‍ കയറ്റി എഴുന്നേറ്റ് പോയി പിന്നെയും പലതവണ പല സന്ദര്‍ഭകളില്‍ ഞങ്ങള്‍ കളിച്ചു
 
Back
Top